BOLA TAMPAR   

Data Keahlian

Data Keahlian 2011

DATA KEAHLIAN MENGIKUT KAUM

 

KOD

1

2

3

4

5

 

JUMLAH BESAR

KAUM 

MELAYU

CINA

IBAN

LAIN-LAIN

 

LELAKI 

 

30

1

 

 

31

PEREMPUAN 

 

2

1

 

 

3

 JUMLAH

 

32

2

 

 

34